Slide 1

11 มิถุนายน 2566 by Admin

ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
Image is not available

เมื่อวันที่11 มกราคม 2566 นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งท่าช้าง ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบาย No Gift Policy ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานหน่วยงาน

Slide 1

25 มิถุนายน 2565 by Admin

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดทุ่งท่าช้าง
Image is not available

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสถ์ ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดทุ่งท่าช้าง

Slide 2

9 มิถุนายน 2565 by Admin

ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕
Image is not available

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง และพื้นที่หมู่ ๑,๒,๕ ตำบลห้วยใหญ่

Slide 3

25 มีนาคม 2565 by Admin

จัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day ณ วัดอัมพุมัญยาราม (วัดห้วยใหญ่)
Image is not available

วันศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นำโดยนายวินัย_แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day ณ วัดอัมพุมัญยาราม (วัดห้วยใหญ่) …

previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

วิสัยทัศน์การพัฒนา

297633398_585173979611818_8729172948714348686_n

โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ครอบคลุมในเขตพื้นที่

178375785_291121325918695_1260910110877589980_n

ชุมชนเข้มแข็ง

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาในพื้นที่ รับความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาของตำบล

295807034_578146493647900_4286717751489207778_n

เมืองน่าอยู่

บ้านเรือนในตำบลเป็นระเบียบเรียบร้อย การวางผังเมือง การวางระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองรับความเจริญเติบโตของตำบล

1357617130-1DSC9167JP-o

เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ

ความอุดมสมบูรณ์ ทั้งอาหารและน้ำ เป็นเป้าหมายหลักของตำบลประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพ มีรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เพียงกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัด อำเภอ/เขต ที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยทันที

เจตจำนงค์สุจริต
ผู้บริหาร

ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่
นายวินัย แป้นซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง โทร. 097-974-7894

ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

งดให้ของขวัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

การบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

รับชำระภาษี

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต.จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ออกใบอนุญาต

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียน

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการไร้ที่พึ่งในเขตอบต.

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ และถนนคอนกรีต ในพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ และ ๗ ตำบลห้วยใหญ่

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ น. นายวัลลภ พุกชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย สมาชิกฯ พนักงานจ้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ และถนนคอนกรีต ในพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ และ ๗ ตำบลห้วยใหญ่   ผู้เยี่ยมชม: 0

อ่านต่อ »

กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ น. นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ และอสม. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ

อ่านต่อ »

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยพร้อมพูดคุย ให้กำลังใจ

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ น. นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยพร้อมพูดคุย ให้กำลังใจ ผู้เยี่ยมชม: 2 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ »

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอบต.ทุ่งท่าช้าง

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Clip video ที่น่าสนใจ จาก สสส.

แบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

บริการข้อมูล/แจ้งร้องเรียน/หนังสือราชการ/บริการ E-Service

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ท่านสามารถติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ตามรายละเอียด ดังนี้

อีเมล

info@thungthachang.go.th

โซเซียลมีเดีย

โทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ : 036-689911
โทรสาร : 036-689911

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 299 หมู่ 3
ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
15240