การขับเคลื่อนจริยธรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

O40.1 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาคณะทำงานขับเค

แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม

ข้อ 40

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้ไขข้อ 40

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

40.4 ขับเคลื่อนจริยธรรม