เลือกประเภทข่าวสารที่ท่านต้องการทราบ

แจ้งข่าวสารของอบต.ทุ่งท่าช้าง ประกาศ กำหนดการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปให้ประชาชนรับทราบ

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของอบต.ทุ่งท่าช้างให้ประชาชนได้ทราบ

ข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของอบต.ทุ่งท่าช้างโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่

ข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของ  อบต.ทุ่งท่าช้างในระบบ EGP