จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. และซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. ถนนริมคลองกุ่มสูง บริเวณนานางประทิน จันโย หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. และซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. ถนนริมคลองกุ่มสูง บริเวณนานางประทิน จันโย หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดนิทรรศการข้าวและการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร กิจกรรม เชื่อมร้อยพลังลพบุรี 7 ภาคีเครือข่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ความยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการข้าวและการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร กิจกรรม เชื่อมร้อยพลังลพบุรี 7 ภาคีเครือข่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ความยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการข้าวและการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร กิจกรรม เชื่อมร้อยพลังลพบุรี 7 ภาคีเครือข่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ความยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง