e-service    คือ   ระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ online  โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ   เช่น  การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน และการยื่นคำร้อง เป็นต้น
กล่าวได้ว่า e-service   เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้  โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม   การพัฒนาช่องทางใหม่   ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง   แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน   การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

การบริการ e-service ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ยื่นคำร้องทั่วไป

ท่านสามารถยื่นแบบความต้องการ การร้องขอให้ อบต.ให้การช่วยเหลือตามที่ท่านมีความประสงค์

รับสมัครเข้าเรียน ศพด.

ท่านสามารถสมัครเข้าเรียน ศพด.สังกัด อบต.ทุ่งท่าช้างได้ที่นี่ โดยทันที

ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของอบต.ทุ่งท่าช้าง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการต่อไป

ขอรับบริการเก็บขยะ

ท่านสามารถยื่นขอรับบริการจัดเก็บขยะ ขอถังขยะ หรือยกเลิกจัดเก็บขยะของ อบต.ทุ่งท่าช้าง ได้ที่นี่ โดยทันที

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ท่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุสังกัดอบต.ทุ่งท่าช้างได้ที่นี่ โดยทันที จัดส่งเอกสารทันที