ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ขอประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เข้าร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลคะแนนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ค่าคะแนน 93.60 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เป็นตัวขับเคลื่อน การประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้การจัดทำแนวทาง/มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณต่อไปด้วย นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังได้รับการยอมรับและถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วนมี 10 ตัวชี้วัด จึงไม่ได้มีเพียงเฉพาะกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังประกอบด้วยกิจกรรมภายในของแต่ละหน่วยงานในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในมิติต่างๆ ตามกรอบการประเมินให้ดียิ่งขึ้นด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้มุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน …

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Read More »

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๐๘.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีตอบสนองต่อความต้องการ ทนทานต่อโรคและแมลง สามารถนำไปรับประทานและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชจำนวน ๑๑๔ คน ในพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้าง และตำบลห้วยใหญ่ โดยมีนายวินัย แป้นซื่อ นายก อบต.ทุ่งท่าช้าง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธี ซึ่งสอดคล้องกับมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ตำบลทุ่งท่าช้าง ตำบลแห่งเกษตรอินทรีย์ และตำบลห้วยใหญ่ ตำบลแห่งอาหารปลอดภัย

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “ระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่”

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “ระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่” โดยร่วมกับ พระครูคุณสัม​บัน เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ (เจ้าอาวาสวัดทุ่งท่าช้าง) นายก อบต. ทุ่งท่าช้าง พัฒนาการอำเภอสระโบสถ์ เกษตรอำเภอสระโบสถ์ ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง และ ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๓-๕-๗-๙ คือ ๓ พันธกิจ ๕ ส. ๗ ขั้นตอน ๙ พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบไป ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี …

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “ระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่” Read More »

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติฝนตกลมแรง ทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติฝนตกลมแรง ทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย

มอบรถโยกให้กับผู้พิการ

วันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่ววนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ลงพื้นที่มอบรถโยกให้กับผู้พิการ จำนวน ๒ คัน ดังนี้ ๑. นายอุดม เทศโล ๒. นายวรสิทธิ์ อำนวยสาร

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขอศึกษาดูงานการบริหารงานด้านการบริหารงานพัฒนาคุณภาพชีวิต งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านพัสดุ และงานบริหารด้านต่าง ๆ