ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ และถนนคอนกรีต ในพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ และ ๗ ตำบลห้วยใหญ่

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ น. นายวัลลภ พุกชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย สมาชิกฯ พนักงานจ้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ และถนนคอนกรีต ในพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ และ ๗ ตำบลห้วยใหญ่  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยพร้อมพูดคุย ให้กำลังใจ

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ น. นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยพร้อมพูดคุย ให้กำลังใจ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ น. นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง คณะผู้บริหาร คณะครู และท่านผู้ปกครองร่วมประชุม การเปิดการเรียนการสอน ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ่งท่าช้าง และปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ่งท่าช้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการแสดงผู้สูงอายุ กิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี “สูงวัย ใสปิ๊ง” กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณี ณ วัดสามแยกมาเจริญ วัดอัมพุมัญญาราม และวัดทุ่งท่าช้าง

ประชาสัมพันธ์โครงการสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประชาสัมพันธ์ โครงการสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ปี 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประชาสัมพันธ์ โครงการสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ปี 2566

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นำโดยนายวินัย แป้นชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่ช้าง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดทำโครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และลดความซ้ำซ้อนของโครงการ บนฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ตามภารกิจอำนาจหน้าที่บริการสาธารณะต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน และเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง และออกให้บริการประชาชนงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖