ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๘.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เข้าร่วม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยมีท่านพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนกลาง พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดโคกเจริญ

ลงพื้นที่มอบแพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๑.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย รองนายฯ สมาชิก และพนักงาน ลงพื้นที่มอบแพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างพร้อมด้วยด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมทางสาธารณะ และ ลานวัด ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไป-มา

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ขอบคุณผู้ใหญ่นิกร จันทร ผู้ช่วยฯ และทีมงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๑๐.๓๐ น. กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมทางสาธารณะ และ ลานวัด ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไป-มา

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏱๑๐.๐๐ น.นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง พร้อมด้วย รองนายกฯ รองปลัดฯ สมาชิกฯ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมบ้านผู้พิการในตำบลทุ่งท่าช้าง

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น.นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง พร้อมด้วย รองนายกฯ รองปลัดฯ สมาชิกฯ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมบ้านผู้พิการในตำบลทุ่งท่าช้าง

ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการจัดทำแผน และข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย รองปลัดฯ สมาชิกฯ และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการจัดทำแผน และข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ อำเภอสระโบสถ์ (กบอ.) และ ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการจัดทำแผน และข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ อำเภอสระโบสถ์ (กบอ.) ในวันจันทร์ที่ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ พร้อมทั้งร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าอัตลักษณ์ของอำเภอ จำนวน ๙๐ ตัว พร้อมนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์ได้ประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนรพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๓.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับ พนักงานราชการที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ทั้งสองท่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ๑๔.๐๐ น. นายกฯ พร้อมด้วย รองปลัดฯ สมาชิกฯ และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการจัดทำแผน และข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖