ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพ กลุ่มอาชีพตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง