ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

จ้างโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่จากบ้านนางอาบ พรมเดช ถึงนานายเสน่ห์ ม่วงเตี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมารถแม็คโครในการวางท่อและปรับพื้นผิวถนน บริเวณตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง