ยกเลิกประกาศเชิญชวน

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเลิศ เถื่อนถ้ำ ? บ้านนายเขียว บุญชื่น หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสำเร็จ สังข์ทอง ถึงบ้านนางย้วย ระเบียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง