ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสำเร็จ สังข์ทอง ถึงบ้านนางย้วย ระเบียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเลิศ เถื่อนถ้ำ – บ้านนายเขียว บุญชื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเลิศ เถื่อนถ้ำ ? บ้านนายเขียว บุญชื่น หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง