ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๓ ? ๔ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการแข่งกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจำทำป้ายยินดีต้อนรับแผ่นพลาสวูด ขนาด 2.5 3 เมตร พร้อมโครงเหล็กสำหรับติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหลังวัดห้วยใหญ่ ถึงนานายชาติ อิ่มใจ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี (ช่อมแซมในส่วนที่เสียหาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง