ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างค่าจ้างเหมาจำทำป้ายยินดีต้อนรับแผ่นพลาสวูด ขนาด 2.5 3 เมตร พร้อมโครงเหล็กสำหรับติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหลังวัดห้วยใหญ่ ถึงนานายชาติ อิ่มใจ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี (ช่อมแซมในส่วนที่เสียหาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง