ประกาศเชิญชวน

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำรง ปลื้มอารี – บ้านนายบรรจง สุขผล หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง