ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนากำนันจุน อินทร์วิลัย ถึงนานายชาติ อิ่มใจ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง สายทุ่งท่าช้าง – อ่างทอง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตตำบลห้วยใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง