ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณศูนย์ ICT หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนานายสมควร ข้ามไปหานานายโล๊ะ วิงสกุล หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ ประจำปี 2566 จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง