ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการข้าวและการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร กิจกรรม เชื่อมร้อยพลังลพบุรี 7 ภาคีเครือข่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ความยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดนิทรรศการข้าวและการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร กิจกรรม เชื่อมร้อยพลังลพบุรี 7 ภาคีเครือข่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ความยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตตำบลห้วยใหญ่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง