ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณศูนย์ ICT หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนานายสมควร ข้ามไปหานานายโล๊ะ วิงสกุล หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ ประจำปี 2566 จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง