กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ น. นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ และอสม. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมงานทำบุญกลางบ้าน ไหว้ศาลตาปู่ขุนทองรากชาย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หัวหน้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกลางบ้าน ไหว้ศาลตาปู่ขุนทองรากชาย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมทำบุญกลางบ้าน และช่วงเย็นมีกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุตำบลทุ่งท่าช้าง

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน ณ แปลงนางรสริน อินทร์วิลัย หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พื้นที่ขนาด ๑ ไร่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอสระโบสถ์ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอสระโบสถ์ และคณะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมอำเภอสระะโบสถ์ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลทุ่งท่าช้าง และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังเอามื้อสามัคคี” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย  การสาธิตการทำปุ๋ยแห้ง  การห่มดิน  การปลูกต้นไม้              โดยกิจกรรมเอามื้อสามัคคีนี้ ดำเนินการเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครัวเรือน และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการฯ เพื่อให้เห็นผลสำเร็จจากพื้นที่จริง อันจะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมี นางอำมร ช่วยทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน ณ แปลงนางรสริน อินทร์วิลัย หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พื้นที่ขนาด ๑ …

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน ณ แปลงนางรสริน อินทร์วิลัย หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พื้นที่ขนาด ๑ ไร่ Read More »

ร่วมกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ตำบลทุ่งท่าช้าง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ๑๖.๓๐ น. นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะบุคคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งท่าช้าง อสม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ตำบลทุ่งท่าช้าง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และร่วมออกกำลังกาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ท่านพระครูคุณสัมบัน เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ ร่วมกับ ท่านนายกวินัย แป้นซื่อ      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ผู้ช่วย สารวัตร ผอ.รพ.สต.ทั้ง ๒ ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง

  ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย ๒๕๖๕

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย ๒๕๖๕

มอบเตียงนอนกับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยทีมงานกองช่างฯ ได้นำเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย เผื่อช่วยช่วยฟื้นฟูให้กับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง และขอขอบคุณ รพ.สต.นิยมชัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ยืมเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย

ร่วมประชุมกับ รพ.สต. และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและโครงการห่างไกลจากยาเสพติด

นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. ร่วมปรึกษาหารือกับคณะครู โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและโครงการห่างไกลจากยาเสพติด ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยใหญ่ และจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)