กิจกรรม/โครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง

  ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย ๒๕๖๕

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย ๒๕๖๕

มอบเตียงนอนกับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยทีมงานกองช่างฯ ได้นำเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย เผื่อช่วยช่วยฟื้นฟูให้กับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง และขอขอบคุณ รพ.สต.นิยมชัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ยืมเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย

ร่วมประชุมกับ รพ.สต. และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและโครงการห่างไกลจากยาเสพติด

นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. ร่วมปรึกษาหารือกับคณะครู โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและโครงการห่างไกลจากยาเสพติด ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยใหญ่ และจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

ร่วมกิจกรรมโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ บริเวณฝายอ่างทองหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๘.๐๐ น. นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ บริเวณฝายอ่างทองหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ในเขตพื้นที่หมู่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ และพื้นที่หมู่ ๔,๖,๗ ตำบลห้วยใหญ่

ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง และพื้นที่หมู่ ๑,๒,๕ ตำบลห้วยใหญ่

“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า” ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า” ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี ให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เป็นต้น ภายในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้าง กับตำบลห้วยใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕