Big Cleaning Day เดือน มิถุนายน 2565

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
⏱เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ พร้อมด้วย ประชาชน ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ในบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *