sumnak thungthachang

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง

  ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย ๒๕๖๕

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย ๒๕๖๕

มอบเตียงนอนกับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง

นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยทีมงานกองช่างฯ ได้นำเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย เผื่อช่วยช่วยฟื้นฟูให้กับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง และขอขอบคุณ รพ.สต.นิยมชัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ยืมเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย

ร่วมประชุมกับ รพ.สต. และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและโครงการห่างไกลจากยาเสพติด

นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. ร่วมปรึกษาหารือกับคณะครู โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและโครงการห่างไกลจากยาเสพติด ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยใหญ่ และจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๘.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เข้าร่วม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยมีท่านพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนกลาง พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดโคกเจริญ

ลงพื้นที่มอบแพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๑.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย รองนายฯ สมาชิก และพนักงาน ลงพื้นที่มอบแพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างพร้อมด้วยด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง