sawadikan thungthachang

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต (รอบ ๒) กรณีผู้ที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVIC-๑๙)

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3.แบบลงทะเบียนความช่วยเหลือโควิด แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)