admin

จ้างค่าจ้างเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตตำบลห้วยใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง สายทุ่งท่าช้าง – อ่างทอง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง