admin

จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมารถแม็คโครในการวางท่อและกำจัดวัชพืชในลำคลองสาธารณะ หมู่ที่ 5 บริเวณวัดกุ่มสูง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง