วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๐๙.๐๐ น. นำโดยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง คณะผู้บริหาร คณะครู และท่านผู้ปกครองร่วมประชุม การเปิดการเรียนการสอน ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ่งท่าช้าง และปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ่งท่าช้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *