ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5.ประกาศลงทะเบียนช่วยเหลือโควิด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *