โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม

ผู้บริหาร อบต.

นายวินัย แป้นซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
นางสาวสุธีมนต์ คนมั่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช่าง

โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม

“น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี” เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมาช้านานบ่งบอกถึงความสำคัญ ของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือที่เรียกว่า “โครงสร้างพื้นฐาน”ของชุมชน  หากการสำรวจความต้องการบริการสาธารณะของประชาชน หรือลองประมวลข้อมูลการร้องเรียน ข้อเรียกร้องของประชาชนเกี่ยวกับบริการสาธารณะก็จะพบว่าบริการสาธารณะที่ประชาชนต้องการให้สร้างหรือซ่อมบำรุงรักษาเร่งด่วนลำดับแรกๆยังคงเป็นเรื่องสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน สะพานทางเดิน ทางระบายน้ำ น้ำประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง สวนสาธารณะ คูคลองส่งน้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างก็พยายามที่จะสร้างสรรสิ่งที่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างจะดำเนินต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างเร่งด่วน

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
• องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ
(2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร
(3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ
(4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ
(5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง