โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเป็นงาน โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖ นำโดย นายกิตติภพ กระตุดเงิน ตำแหน่ง ประธานสภาเด์กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ดำเนินการจัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี