โครงการส่งเสริมและดำเนินกิรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและดำเนินกิรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และจังหวัดพิษณุโลก