“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า” ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า” ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี ให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เป็นต้น ภายในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้าง กับตำบลห้วยใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *