โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นำโดยนายวินัย แป้นชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่ช้าง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดทำโครงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และลดความซ้ำซ้อนของโครงการ บนฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ตามภารกิจอำนาจหน้าที่บริการสาธารณะต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน และเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง และออกให้บริการประชาชนงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *