โครงการจังหวัดสะอาด “Big Cleaning Day”

วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างทุกท่าน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมา ร่วมดำเนินโครงการจังหวัดสะอาด “Big Cleaning Day” จำนวน ๔๔ คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *