แผนป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566
O36 แผนป้องกันการทุจริต ๒๕๖๖-๒๕๗๐

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี ๖๕