แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

3.คำสั่งคณะกรรการประกาศช่วยเหลือประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *