เมืองน่าอยู่

ผู้บริหาร อบต.

นายวินัย แป้นซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
นางสาวสุธีมนต์ คนมั่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช่าง

เมืองน่าอยู่

สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มีลักษณะความเป็นชนบท  มีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรน้อยในแต่ละปี ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นจึงมี การกําหนดแนวทางการพัฒนาด้วยความเห็นร่วมกันว่าควรกําหนดให้การวางผังเมือง การวางระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของประชากรและการเปลี่ยนแปลงของตำบลในอนาคต  จะทําให้เป็นตำบลที่น่าอยู่มีระเบียบสวยงาม

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
• องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ
(2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร
(3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ
(4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ
(5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง