เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ที่มีบุตรหลาน ในช่วง อายุ 2 ขวบ 5 เดือน ถึง 3 ขวบ 11 เดือน
ในพื้นที่ ตำบลทุ่งท่าช้าง และตำบลห้วยใหญ่
——————————————–
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน 2565
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ยื่นใบสมัครได้ที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
———————————————
1. บัตรประจำตั้วผู้ปกครอง พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. รูปถ่าย 1 นิว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว
6. สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรองแพทย์ (ถ้ามี)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *