ออกเยี่ยมบ้าน ประเมินพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

🔖วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างพร้อมด้วย นางรสรินทร์ อินทร์วิลัย รองนายกฯ และบุคลากรทางการศึกษา ศพด.อบต.ทุ่งท่าช้าง ได้ออกเยี่ยมบ้าน ประเมินพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *