หัวหน้าส่วนราชการ

รองปลัด1

นายณฤพน พรมมานอก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

      โทร.062-6192656

รองปลัด1

นายณฤพน พรมมานอก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

      โทร.062-6192656

นางสาววิไลลักษณ์ เกษยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน  หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.089-0016247

สุธีมนต์

นางสาวสุธีมนต์ คนมั่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.083-4979785

รองปลัด1

นายณฤพน พรมมานอก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.062-6192656

สุธีมนต์

นางสาวสุธีมนต์ คนมั่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.083-4979785