สุธีมนต์

นางสาวสุธีมนต์ คนมั่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

โทร.083-4979785

นางสาววิไลลักษณ์ เกษยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน  หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.089-0016247

ศุภกร

ส.อ.ศุภากร วงษ์เจริญ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.080-1022579

กองช่าง01

นายวัลลภ พุกชาติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.062-2944159

สุธีมนต์

นางสาวสุธีมนต์ คนมั่น

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.083-4979785