ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่
นายเยื้อ เทศโล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

เจตจำนงค์สุจริต
ผู้บริหาร

นายเยื้อ เทศโล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
นายณฤพน พรมมานอก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช่าง
ผู้เยี่ยมชม: 2