ส่งมอบงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเทคนิคในการใช้งาน กับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อชุมชนดื่มกินได้ ของกรมทรัพยากรน้ำ มอบให้ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๔.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย รองนายกฯ รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้ส่งมอบงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเทคนิคในการใช้งาน กับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อชุมชนดื่มกินได้ ของกรมทรัพยากรน้ำ มอบให้ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *