ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายแพ้ว

นายแผ้ว ผ่อนปรน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

โทร.084-3409765

นายมานพ

นายมานพ ยงยุทธ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

โทร.084-3396806

นายอนุกูล

นายอนุกูล เต็มแก้ว

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

โทร.064-1935361

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เขตพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้าง

นายเชษฐ์

นายเชษฐ์ คำแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ 1

โทร.084-7662461

นางประทิน

นางประทิน จันโย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ 2

โทร.087-8149826

นายมานพ

นายมานพ ยงยุทธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ 3

โทร.084-3396806

คำมูล

นายคำมูล เจือจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ 4

โทร.098-3062847

นายแพ้ว

นายแผ้ว ผ่อนปรน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ 5

โทร.084-3409765

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เขตพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่

หล่ำ

นายหล่ำ กะตุดเงิน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ 1

โทร.098-0867100

นายอนุกูล เต็มแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ 2

โทร.064-1935361

ชลอ

นายชลอ จันทร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ 3

โทร.084-8214248

นางสุวดี

นางสุวดี คดเข็ม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ 4

โทร.098-3872887

ธงชัย

นายธงชัย เทศโล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ 5

โทร.098-3571183

นายสมบุญ ยาบุญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ 6

โทร.081-3854133

นายลออ ชุ่มชื่น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ 7

โทร.089-0857822