สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่
เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะกับการทำนา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 60.50 ตารางกิโลเมตร แยกจำนวนพื้นที่เป็น 2 ตำบล
ตำบลทุ่งท่าช้าง จำนวน 5 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งท่าช้าง
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท่าช้าง
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งท่าช้าง
หมู่ที่ 4 บ้านตะกรุดหว้า
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งท่าช้าง
ตำบลห้วยใหญ่ จำนวน 7 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยใหญ่
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยใหญ่
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยใหญ่
หมู่ที่ 4 บ้านอ่างทอง
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยใหญ่
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยใหญ่
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยใหญ่
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ ทต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
• องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ
(2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร
(3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ
(4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ
(5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง