วิธีการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกครัวเรือน

การจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกครัวเรือน
1. จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิด เช่น ถังพลาสติก หรือถังสี
2. นำภาชนะมาเจาะรู หรือตัดก้น และขุดหลุม ขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วน ของความสูงภาชนะ จากนั้นนำภาชนะใส่ลงในหลุมที่ขุดไว้
3. นำเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เศษหญ้า มาทิ้งในถังที่ฝังไว้ และปิดฝาให้มิดชิด
4. จุลินทรีย์/ไส้เดือน จะย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย
5. เมื่อทิ้งเศษอาหารจนเต็มภาชนะแล้ว ให้กลบด้วยดิน แล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *