วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖ โดย นายแผ้ว ผ่อนปรน ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทุ่งท่าช้าง เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง กับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลทุ่งท่าช้าง