วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งท่าช้าง กับตำบลห้วยใหญ่ เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับการทำงานพร้อมกับนำเสนอโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖