วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขอศึกษาดูงานการบริหารงานด้านการบริหารงานพัฒนาคุณภาพชีวิต งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านพัสดุ และงานบริหารด้านต่าง ๆ