ลงพื้นในการเตรียมปรับปรุงรางระบายน้ำและการพัฒนาด้านน้ำบริโภคและถนนที่ชำรุดให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๓.๐๐ น. พร้อมกับเลขานุการนายกฯ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ลงพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง ในการเตรียมปรับปรุงรางระบายน้ำ และลงพื้นที่หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลห้วยใหญ่ในการพัฒนาด้านน้ำบริโภคและถนนที่ชำรุดให้กับประชาชนในพื้นที่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *