ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และตำบลทุ่งท่าช้าง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
(เวลา) ๑๖.๓๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *