ลงพื้นที่พร้อมด้วยศพจ.อ.สระโบสถ์ ปลัดอำเภอและผู้นำชุมชนตรวจสอบ วิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ตาม TPMAP ปี 2565

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
🕰 ๐๙:๐๐ น.✨#นายวินัย_แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยศพจ.อ.สระโบสถ์ #ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พัฒนาการสระโบสถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทีมปฏิบัติการระดับตำบล และทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ตาม TPMAP ปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ แบบพุ่งเป้าในระดับพื้นที่ ในพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้าง และ ตำบลห้วยใหญ่ ซึ่งทาง ศจพ.อ อำเภอสระโบสถ์ ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยงวางแผนลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมายแบบพุ่งเป้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป…
🕰๑๑:๐๐ น. ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและสวดมาติกาบังสุกุลแด่ #คุณแม่สายทอง_พุกซื่อ
🕰๑๖:๐๐ น. #มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในการกักตัว ต.ห้วยใหญ่-ต.ทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยท่านรองนายก,เลขานุการ,สมาชิก,เจ้าหน้าที่งานป้องกัน, งาน สป.และท่านผู้ใหญ่,ท่านผู้ช่วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *