ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน ณ แปลงนางรสริน อินทร์วิลัย หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พื้นที่ขนาด ๑ ไร่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖
๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอสระโบสถ์ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอสระโบสถ์ และคณะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมอำเภอสระะโบสถ์ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลทุ่งท่าช้าง และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังเอามื้อสามัคคี” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย  การสาธิตการทำปุ๋ยแห้ง  การห่มดิน  การปลูกต้นไม้              โดยกิจกรรมเอามื้อสามัคคีนี้ ดำเนินการเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครัวเรือน และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการฯ เพื่อให้เห็นผลสำเร็จจากพื้นที่จริง อันจะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมี นางอำมร ช่วยทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน ณ แปลงนางรสริน อินทร์วิลัย หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พื้นที่ขนาด ๑ ไร่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *