ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟสาธารณะในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วัน อังคาร ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๘.๔๕ น. #นายวินัย_แป้นซื่อ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟสาธารณะในตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่ และต้องกราบขอบพระคุณ #ท่านนายกชุมเมฆ_มหาโยธี #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าเพื่ออำนวยความสะดวก ในการซ่อมไฟสาธารณะให้กับชาวตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่
(เวลา) ๑๖.๐๐ น. มอบหมายให้ นางรสริน อินทร์วิลัย รองนายกฯ สมาชิกฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *