ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏱ ๐๘.๓๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เข้าร่วม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยมีท่านพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนกลาง พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดโคกเจริญ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *