ร่วมประชุมกับ รพ.สต. และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและโครงการห่างไกลจากยาเสพติด

นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. ร่วมปรึกษาหารือกับคณะครู โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและโครงการห่างไกลจากยาเสพติด ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *