ร่วมต้อนรับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
⏱เวลา ๑๓:๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้เข้าร่วมต้อนรับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดย พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจการงานคณะสงฆ์ระดับจังหวัด ทั้ง 6 ด้าน คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุก และสนองมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๓๙๑/๒๕๖๕ เรื่อง พระภิกษุมีจริยวัตรไม่เหมาะสมประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย มีจริยวัตรไม่เหมาะสมกับสมณสารูป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *