ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน พุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย ท่านนายอำเภอสระโบสถ์ สาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์ รพ.สต. อสม. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งส่งมอบทรายอะเบทและยาสำหรับพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้กับ รพ.สต.ทุ่งท่าช้างและห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *