รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565_removed

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

024สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัส